Lattiapinnoitteiden laadunvarmistus

Nämä ovat yleisiä ohjeita, joista voidaan erikseen sopia tilaajan ja pinnoitusurakoitsijan kesken.
 

Paksuusvaihtelut

Pinnoitteen paksuus ilmoitetaan nimelliskuivakalvonpaksuutena. Alustaan imeytynyttä pohjustuskerrosta (primeriä) ei huomioida kokonaiskuivakalvonpaksuudessa.

Nimelliskuivakalvonpaksuus voidaan alittaa paikallisesti 20 %, mutta keskimääräisen paksuuden tulee olla yhtä suuri tai suurempi kuin nimelliskalvonpaksuus. Kalvonpaksuuden suurin sallittu ylitys on tuotekohtainen, ja se on varmistettava tuotteen valmistajalta. Haihtuvia liuotteita sisältävillä pinnoitteilla kerralla tehty ylisuuri kalvonpaksuus vaikuttaa oleellisesti kuivumisnopeuteen, vedenkestävyyteen ja kovuuteen.

Keskimääräisen pinnoitepaksuuden määrittäminen tulee perustua työmaalla tehtävään kulloistakin pinta-alaa koskevaan ainemenekkikirjanpitoon, tuotteen ominaispainoon ja tuoteselosteessa ilmoitettuun teoreettiseen riittoisuuteen. Laskennallinen hukkakerroin on 3 %.

Käytännössä oikeaan kalvonpaksuuteen pääsemistä ohjataan käyttämällä esimerkiksi säätölastaa tai sopivaa hammaslastaa. Säätölastan nastojen tarkistusmittaus on tehtävä ennen työn aloitusta ja riittävän usein työn aikana. Oikea kalvonpaksuus varmistetaan pistokokein tapahtuvalla märkäkalvon paksuuden mittauksella.

Kumman tahansa sopimusosapuolen vaatimuksesta voidaan pinnoitetusta lattiasta porata tasavälein näytepaloja alle 100 m2:n alueelta vähintään 3 kpl ja lisäksi 1 kpl/alkava 100 m2. Poranäytteen Ø vähintään 30 mm. Porausta ei saa tehdä 300 mm lähempää betonilaatan reunaa tai saumaa. Mittauskohdat eivät saa sijaita harjanteiden kohdalla tai 300 mm lähempänä lattiakaivon reunaa. Kalvonpaksuus mitataan tarkoitukseen sopivalla mittalaitteella. Mittaus suoritetaan koekappaleen kolmesta kohdata 120 asteen välein. Mittaustulos on kolmen pisteen keskiarvo.

 


Nestetiiviissä pinnoitteessa ei valmistajan ja/tai suunnittelijan ilmoittamaa minimipaksuutta saa alittaa.
 

Pinnan sileystakuu

Maali- ja lakkapinnoitteilla alustasta johtuva vaihtelu on hyväksyttävä tai on erikseen sovittava ennen työn aloitusta, mikäli halutaan alustaa sileämpi pinta. Hierrettävissä massapinnoitteissa hiertotyökalujen jälkiä voi esiintyä vähäisessä määrin. Valmiiden pintojen tarkastelun on tapahduttava lopullisia käyttöolosuhteita vastaavassa valaistuksessa. Pinnoitetta tarkasteltaessa luonnonvaloa vasten on huomioitava työstön jälkien ja alustan epätasaisuuksien korostuvan voimakkaasti. Tarkastelun on tapahduttava käyttöolosuhteita vastaavalta etäisyydeltä.
 

Pinnoitteen karheusaste

Valmiin pinnan karheusaste on määriteltävä ja suositellaan sovittavaksi ennen pinnoituksen aloittamista.

Hierrettäviin pinnoitteisiin on saatavilla yleensä kolme eri karheusastetta.
1.    karkea
2.    puolikarkea
3.    siloiteltu.

Itsestäänsiliävät pinnoitteet on myös mahdollista karhentaa erillisellä pintakarhennuskäsittelyllä, muutoin niiden profiili on siloiteltu.
 

Värierot

Hiertomassoilla vaihtelua aiheutuu värihiekan valmistuseräkohtaisesta vaihtelusta. Värillisillä pinnoitteilla esiintyvää eräkohtaista vaihtelua on pyrittävä välttämään toimitus- ja työjärjestelyillä työmaalla. Värierojen aiheuttama haitta on pyrittävä minimoimaan sovittamalla saumat tilan jaon mukaan.
 

Värisävyt

Värisävyn valinnassa on huomioitava kohteessa vallitsevat valaistusolosuhteet, sillä sama värisävy voi näyttää erilaiselta eri valaistusolosuhteissa.
 

Värisävyn ja kiillon muuttuminen

Käytössä olevat lattiapinnoitteet muuttavat värisävyään ja kiiltoaan UV-säteilyn, lämmön, prosessikemikaalien, ikääntymisen ja kulumisen vaikutuksesta.
 

Huokoset ja kupliminen

Maali- ja lakkapinnoitteilla sekä itsesiliävillä massapinnoitteilla sallitaan vähäinen määrä yksittäisiä kuplia, ei huokosia. Kemiallisesti rasitetuista lattioista kuplat on poistettava, ja kuplien alla oleva reikä tulee paikata pinnoitteeseen käytetyllä massalla ennen lattian käyttöönottoa.

Lähde: by 49 / BLY 10, Betonilattioiden pinnoitusohjeet 2003, Suomen Betoniyhdistys r.y.

on lisätty muistilistalle.
on poistettu muistilistalta.
fi