Työterveys ja ympäristönsuojelu

1970-luvulla Suomessa alettiin systemaattisesti laatia sekä kemiallisten tuotteiden että aineiden käyttöä ohjaavia, valvovia ja rajoittavia sääntöjä.

Maalien valmistajien ja käyttäjien suojelemiseksi kemiallisilta vaaratekijöiltä maaliteollisuus, maalien käyttäjät ja viranomaiset laativat yhdessä järjestelmiä, joista mainittakoon seuraavat:

  • Maalituotteiden LT- luokittelu haihtuvien liuotteiden terveydelle mahdollisesti aiheuttavien ongelmien hallitsemiseksi v. 1973. Luokittelusta luovuttiin v. 1991, kun saatiin valmiiksi rakennusmaalauksen suojautumisohjeet.
  • Työterveydellinen tavaraseloste, joka nykyisin tunnetaan nimellä käyttöturvallisuustiedote.
  • V. 1979 tuli TVATM eli terveydelle vaarallisten aineiden tunnistus- ja merkintäjärjestelmä ja samanaikaisesti päätös maalituotteiden varoitusmerkinnöistä.
  • Tärkeä oli myös ASA eli työsuojeluhallituksen päätös ammatissaan syöpäsairauden vaaraa aiheuttaville aineille ja menetelmille altistuvien luetteloimisesta siihen liittyvine ohjeineen ja määräyksineen.

Suomalaiselle maaliteollisuudelle kunniakasta on se, että heti kun sen käyttämistä raaka-aineista on todettu tai usein vasta oletettu aiheutuvan työterveydellisiä haittoja, maaliteollisuus on pyrkinyt vapaaehtoisesti siirtymään vähemmän haitallisiin raaka-aineisiin. Tikkurila oli tiettävästi ensimmäinen maalitehdas maailmassa, joka sai brittistandardin BS 7750 vaatimukset täyttävän ympäristösertifikaatin vuonna 1994.

1980-luvun lopulla nousivat työterveydellisten ja tuoteturvaseikkojen lisäksi voimakkaasti esille ympäristönsuojeluun liittyvät asiat. Liuotteiden käyttöä alettiin rajoittaa eri maissa ympäristön suojaamiseksi tehtyjen sopimusten ja viranomaismääräysten vuoksi. Usealla Euroopan maalla oli jo oma kansallinen vaatimus päästöjen vähentämisestä.

EU ohjaa lainsäädäntöä asetuksilla ja direktiiveillä. Jäsenmaan on saatettava oma lainsäädäntönsä direktiivien mukaiseksi, ja asetuksia on noudatettava sellaisenaan. Esimerkkejä tästä ovat 1990-luvulla voimaan tullut EU:n direktiivi liuotepäästöjen rajoittamiseksi teollisessa maalauksessa sekä vuoden 2007 alusta voimaan astunut rakennusmaaleja ja ajoneuvojen korjausmaaleja koskeva VOC-direktiivi (VOC = volatile organic compunds, haihtuvat orgaaniset yhdisteet).

on lisätty muistilistalle.
on poistettu muistilistalta.
fi