Betonilattioiden luokitus ja päällystettävyys

"Betonilattian luokitus- ja päällystettävyysohjeet" By 45 (1) määrittelee betonilattial­le joukon ns. yleisiä laatutekijöitä, joilla on tärkeä merkitys lattian kestävyydelle ja käytölle ja jotka ovat sovitulla tavalla valmiista lattiasta mitattavissa.

Nämä laatutekijät on luokiteltu seuraavasti

*  tasaisuus, 5 luokkaa (ilmoitetaan kirjaimin Ao, A, B, C ja D)

*  kulutuksenkestävyys, 4 luokkaa (ilmoitetaan numeroin 1, 2, 3 ja 4)

*  muut laatutekijät, joihin kuuluvat

- betonin lujuusluokka, 4 luokkaa (ilmoitetaan numeroin 60, 50, 40 ja 30)

- pintabetonin tartunta alusbetoniin, kopot

- paksuuspoikkeamat ja raudoituksen vaihtelut, jotka eivät ole tärkeitä pintakäsittelyn kannalta.

 

Laatutekijöiden valintaohje tavanomaisella vaatimustasolla

________________________________________________________________________

Kohde                                                                 Laatuluokka

________________________________________________________________________

Tasaisuus1       Kulutuskestävyys       Muut laatutekijät

________________________________________________________________________

Asunnot, toimistot ja muut                                                                                              

päällystettävät lattiat

- ei käytetä tasoitetta                                      A                        4                          30

- tasoitetta käytetään                                      C                        4                          30

________________________________________________________________________

Teollisuuslattiat

- tasaisuus tärkeä laatutekijä, kuten                 A                        3                          40

korkeat varastot (esim. trukkiliikenne)

- kulutuskestävyys tärkeä laatutekijä               C                        2                          50

(esim. suuret liikennekuormat,

vilkas liikenne, pienet ja kovat

trukin pyörät)

- teollisuuslattia yleensä (esim.                        C                        3                          40

pienteollisuustalot, kevyt teollisuus)              C                        4                          30

________________________________________________________________________

Toisarvoiset päällystämättömät tilat                                                

- vain kävelyliikennettä tai kevyiden                D                        4                          30

tavaroiden varastointia (esim. kellari-

tilat asuinrakennuksissa)

________________________________________________________________________

1) Jos lattia tasoitetaan tasoitteella tai päällystetään lattiapäällysteellä, sovelletaan tasaisuusvaatimuksia ennen tasoittamista tai lattiapäällysteen asentamista.

Muita laatutekijöitä, joilla on merkitystä pintakäsittelyn kannalta, ovat hionta, saumat ja halkeamat.

Päällystettävyysohjeessa käsitellään sellaisia tasoittamattoman tai tasoitetun betonilattian ominaisuuksia, joilla on tärkeä merkitys päällystystyön onnistumisen ja päällysteen kestävyyden kannalta. Tällaisia laatutekijöitä ovat:

*  betonin kosteus ja sen mittaaminen

*  pinnan lujuus

*  pyörärasituksen kesto

*  pinnan tasaisuus

*  pinnan sileys ja

*  pinnan puhtaus.

 

Päällystettävän betonilattian suunnitteluun, tekotapaan ja jälkikäsittelyyn vaikuttavat sekä lattiaan kohdistuva rasitus, jolla tarkoitetaan lattiaan liikenteestä ja muusta käytöstä kohdentuvaa mekaanista kuormitusta, että päällyste.

Betonilattian luokitus- ja päällystettävyysohje on suositusluontoinen ja sitä voidaan käyttää myös osittain.

 

Kosteuspitoisuuden mittaaminen

Betoni sisältää vettä sekä kemiallisesti että fysikaalisesti betonin huokosiin sitoutuneena. Fysikaalisesti sitoutuneesta vedestä osa haihtuu pois, kunnes lattia on saavuttanut kosteudessa ympäristöolosuhteita vastaavan tasapainotilan. Pinnoitettavuuden kannalta betonilattian tulee olla juuri tällaisessa tasapainotilassa. Ympäristön lämpötila ja kosteusolosuhteet vaikuttavat luonnollisesti fysikaalisesti sitoutuneen veden haihtumiseen.

Tarkasteltaessa betonilattian pintakäsittelyyn tarkoitettujen maalimaisten tuotteiden tuoteselosteita, on niissä betonilattian kosteuspitoisuudesta sanottu yleensä seuraavaa:

Betonipinnan tulee olla kuiva ja vähintään 4 viikkoa vanha. Betonivalun suhteellisen kosteuden tulee olla alle 97 %. Sallittu kosteuspitoisuus riippuu sekä betonin laadusta että pintakäsittelyaineesta.

Suosituksella pyritään siihen, että tuotteelle taataan riittävän hyvä imeytymismahdollisuus alustaan ja näin varmistetaan hyvä tartunta. Liika kosteus lattiassa estää imeytymistä, vaikeuttaa tuotteen kuivumista ja heikentää kalvon tarttuvuutta alustaan.

Lattiabetonin kosteuspitoisuus tarkistetaan mittaamalla. Betonin suhteellinen kosteus mitataan kosteusherkällä anturilla betoniin poratusta reiästä. Tällöin on lattian lämpötilan oltava vähintään sama kuin tulevan käyttölämpötilan eli yleensä n. +20°C. Likimääräinen kosteuspitoisuus voidaan määrittää sähkönjohtokykyyn perustuvilla mittareilla. Tällöin mittari tulisi kalibroida kulloinkin erikseen.

Varsin havainnollinen ja yksinkertainen menetelmä kosteuspitoisuuden määrittämiseksi on asettaa 1 m2:n kumimatto tai tiivis muovikalvo lattiaa vasten yhden vuorokauden ajaksi. Maton alle betonin pintaan kertyvä kosteus ja betonin tummuminen ovat merkkinä haihtumaan pyrkivästä vedestä.

 

PINTALUJUUS, SEMENTTILIIMAKERROS

Pintalujuus, jolla tarkoitetaan betonilattian pinnan vetolujuutta, on usein tärkeämpi kuin puristuslujuus. Vaakasuoraan tärytetyn ja teräshierretyn betonipinnan lujuus saattaa poiketa huomattavasti betoniseoksen edellyttämästä lujuudesta.  

Pintalujuus voidaan määrätä vetämällä irti pintaan liimattu teräsnappula, jonka läpimitta on 20 mm. Kun vetokoe tehdään pintakäsitellylle betonille, on murtumisen tapahduttava betonissa eikä maalin ja betonin rajapinnassa. Vetolaitteena käytetään esim. Elcometer- tai Säberg-laitetta.

Pintalujuussuositukset:

0,2 - 0,5 N/mm2        Heikko alusta. Voi kyllästettynä tai maalattuna kestää kevyttä kävelyliikennettä.

1,5 N/mm2                Soveltuu pieneen ja keskisuureen rasitukseen.

2,5 N/mm2                      Suureen mekaaniseen rasitukseen. Massojen alle.

(1 N/mm2 -10 kp/cm2)

Lue lisää:

Betonipinnat
Betoniseinät ja sisäkatot
Betonilattiat
Siltojen betonirakenteet
Esikäsittelyyn liittyvät työt
Betonilattioiden esikäsittelymenetelmät
Betonituotteiden valintataulukko

on lisätty muistilistalle.
on poistettu muistilistalta.
fi