Teräsrakenteet työmaalla

Vesiohenteinen vs. liuotinohenteinen maali teollisissa maalaussovelluksissa

Lue lisää mitä eroa sekä yhteneväisyyksiä on vesiohenteisilla ja liuotinohenteisilla teollisuusmaaleilla.

Mitä yhteistä on vesi- ja liuoteohenteisilla maaleilla? Entä mitkä ovat niiden merkittävimmät erot?

Tärkein maalin ominaisuuksia määrittävä komponentti on sideaine. Se voi olla epoksia, alkydiä, akryyliä tai polyuretaania. Toinen pääkomponentti on liuote, joka määrittää maalin viskositeetin. Tämä komponentti voi olla liuotinaine tai vesi. Kun maali levitetään ja se kuivuu, liuote haihtuu ja maalipintaan jää kaikki muut ainesosat, jotka sisältyvät maalin koostumukseen.

Muita maalin ainesosia ovat pigmentit, täyteaineet, paksuntajat ja lisäaineet. Maalit ja suoja-aineet luokitellaan käytettävän liuotteen mukaan joko liuote- tai vesiohenteisiksi. Vuosia sitten melkein kaikki maalit olivat liuoteohenteisia, mutta teknologiset edistysaskeleet ovat mahdollistaneet vesiohenteisten tuotteiden kehityksen. Molempien teollisuusmaalien tarkoitus on sama: suojata metallipintoja korroosiolta. Vesiohenteisten maalien sideaineiden ominaisuudet ovat erilaiset kuin liuotinohenteisissa maaleissa, mikä tulee huomioida, kun määritellään tuotteen käyttötarkoitusta. 

Sekä vesiohenteisilla että liuotinohenteisilla ratkaisuilla on omat etunsa – miten siis valita oikeat tuotteet? Jotta päätös perustuisi faktoihin, on hyvä selvittää tarkkaan, miten vesiohenteiset tuotteet eroavat liuoteohenteisista. 

 

Haihtuvat orgaaniset yhdisteet (VOC) 

Liuoteohenteisten maalien ja pinnoitteiden haitallisin vaikutus ympäristölle on orgaanisten yhdisteiden (VOC) haihtuminen, mikä muodostaa alailmakehän otsonia reagoidessaan auringonvalon kanssa typen oksideihin. Ympäristöluvat ja tiukka ympäristölainsäädäntö vaativat yrityksiä raportoimaan ja vähentämään VOC-päästöjään. Yhä useammat maat valmistelevat lainsäädäntöä, joka kieltää liuoteohenteisten ratkaisujen käytön niiden korkeiden VOC-päästöjen vuoksi.

Vesiohenteisista tuotteista haihtuu pääosin vettä. Erityisesti maalin levitysvaiheessa ympäristövaikutus on huomattavasti pienempi kuin liuoteohenteisilla maaleilla. Vesiohenteisen maalin voi myös puhdistaa vedellä työvälineistä ja ympäristöstä ennen kuivumista, jolloin puhdistusprosessi ei aiheuta ylimääräisiä VOC-päästöjä. 

Kestävä kehitys on nykyään tärkeää yhä useammassa yrityksessä. Se on yksi päätekijöistä, miksi vesiohenteisten tuotteiden käyttö on yleistynyt. Vesiohenteisilla tuotteilla yritykset voivat vähentää VOC-päästöjä, vastata yhä tiukempiin ympäristöstandardeihin ja vaikuttaa myönteisesti ympäristöön. Konkreettiset teot ja valinnat ympäristön puolesta vaikuttavat usein positiivisesti koko yrityksen brändiin ja imagoon. 

Health and safety

Terveys ja turvallisuus

Liuoteohenteisista tuotteista syntyvissä höyryissä on voimakas haju, ja ne ovat ihmisille vaarallisia hengittää. Vesiohenteisten maalien pääseminen kosketuksiin ihon kanssa ei ole hyvä asia, mutta se ei ole yhtä haitallista kuin liuoteohenteiselle maalille altistuminen. Vesiohenteiset ratkaisut ovat turvallisempi vaihtoehto sekä ympäristölle että tuotteita käsittelevien henkilöiden terveydelle. 

Mitä tahansa maalityyppiä käytettäessä käyttäjien tulee aina suojata itsensä asianmukaisesti – vesiohenteisten tuotteiden yhdisteiden joutuminen hengitysteihin ruiskutuksen aikana on yhtä vaarallista kuin liuoteohenteistenkin. Vesiohenteisten maalien kuivumisprosessissa haihtuu pääosin vettä orgaanisten liuotteiden sijaan, joten höyryjen hengittämisestä ei aiheudu yhtä suurta riskiä. Vesiohenteiset maalit vähentävät muun muassa iho- tai hengitystieärsytykseen ja muihin haittavaikutuksiin liittyviä riskejä käyttäjälle. 

Varastointiaika

Liuoteohenteisten tuotteiden varastointiaika on noin kaksi vuotta, ja vesiohenteisten yksi vuosi. Syynä tähän on se, että bakteerit elävät vedessä. Vesiohenteisten tuotteiden varastointiaikaa voidaan kuitenkin pidentää lisäämällä tiettyjä kemikaaleja (esimerkiksi biosidivalmisteita) koostumukseen. On hyvä kuitenkin muistaa, että biosidit liiallisessa määrin voivat olla haitallisia ympäristölle, jonka takia niiden käyttöä tulee harkita turvallisuus ja ympäristöystävällisyys edellä.  

 

Korroosionesto- ja säänkestävyysominaisuudet

Vesiohenteisten maalien raaka-aineet ovat erilaisia kuin liuoteohenteisten, koska niiden on säilyttävä vedessä. Sen sijaan ohenteen – oli se sitten kemiallinen liuote tai vesi – tarkoitus on ikään kuin siirtää maalikalvon muodostavat ja korroosiota estävät komponentit alustaan. Ohenne haihtuu maalikalvolta kuivumisprosessissa, joten se ei siis ole enää vaikuttamassa korroosioon myöhemmin. 

Usein saatetaan ajatella, että vesiohenteiset tuotteet eivät voi estää korroosiota, koska metalli ruostuu veden vaikutuksesta. Jotkut huolestuvat maalipinnan laadusta erityisesti nähdessään lentoruostetta. Se on ruostetta, jota muodostuu nopeasti maalin ollessa vielä märkää maalin sisältämän veden vuoksi. Mutta tämä voidaan estää. Tikkurilan tuotekehityksen ansiosta vesiohenteisten maaliemme koostumus on sellainen, ettei lentoruostetta muodostu. 

On hyvä tietää, mitä vesi- ja liuoteohenteisia tuotteita voi vertailla toisiinsa korroosionesto- ja säänkestävyysominaisuuksiltaan. Polyuretaanin vertaaminen epoksiin olisi kuin omenien vertaaminen appelsiineihin. Vesiohenteisilla akryylimaaleilla voidaan esimerkiksi saavuttaa parempi säänkestävyys verrattuna joihinkin liuoteohenteisiin tuotteisiin, erityisesti värin ja kiillon kestävyyden suhteen. 

 

Levitysolosuhteet

Liuoteohenteiset tuotteet antavat enemmän anteeksi epäpuhtauksia pinnoilla, joten niitä on helpompi työstää. Sitä voidaan esimerkiksi levittää pinnalle, jossa on rasva- tai likajäämiä. Vesiohenteisia tuotteita käytettäessä puhdas pinta ja levitysympäristö ovat erittäin tärkeitä. Niitä käytettäessä maalausprosessi asettaa hieman korkeammat vaatimukset tarkkuudelle, täsmällisyydelle ja puhtaudelle, jotta varmistetaan laadukas lopputulos.

Liuoteohenteisia tuotteita voidaan sen sijaan tarvita vähemmän ja silti saavuttaa hyvä suojaustaso. Useita liuoteohenteisia tuotteita voidaan levittää yksi kerros suoraan karhealle metallipinnalle ja saavuttaa hyvä peittävyys sekä tasainen pinta. Liuoteohenteiset maalit peittävät tehokkaasti, eli pinnassa olevat naarmut tai tahrat eivät jää näkyviin.

Vesiohenteisten tuotteiden kuiva-ainepitoisuus on yleensä alhaisempi. Siksi sitä pitää levittää enemmän, jotta saavutetaan sama kuivakalvon paksuus. Joidenkin tuotteiden kohdalla levityskertoja saatetaan tarvita useampia, jolloin tulee huomioida kuivumisaika levityskertojen välissä. On kuitenkin olemassa tuotteita, jotka voidaan levittää vain yhtenä kerroksena. 

Norsok M-501
NORSOK-hyväksyttyjen järjestelmien vertailu liuote- ja vesiohenteisten ratkaisuiden näkökulmasta.

Vesiohenteinen Fontecoat EP 50 160 µm täyttää vaaditut tekniset määritelmät ja laatutason. On kuitenkin tärkeää huomioida, että Fontecoat EP 50 on levitettävä 2 x 80 µm, jotta saavutetaan maalikalvon paksuun 160 µm. Liuoteohenteista vastinetta Temacoat Primer -pohjamaalia voidaan levittää yhtenä 160 µm kerroksena. 

Vesiohenteiset pinnoitteet ovat herkempiä ilmastolle levityksen ja kuivumisen suhteen. Niitä ei yleensä suositella käytettäväksi upporasitukseen tai maanalaisiin käyttökohteisiin. Maalin sisältämä vesi ei pääse haihtumaan kunnolla, jos ilmankosteus on suuri maalausprosessin aikana. Se hidastaa kalvon muodostumista ja maalikalvon kuivumista. Esimerkiksi talvikuukausina maalin viskositeetin ja tasoittuvuuden kanssa saattaa tulla haasteita. Kesäkuukausina ongelmia saattaa sen sijaan syntyä kuivumisen ja verhovalumien vuoksi, sama voi tapahtua myös liuoteohenteisia tuotteita käytettäessa. 

Tämän voi ratkaista levittämällä maalin tilassa, jossa ilmanvaihtoa on mahdollista säätää: suositeltu ilman suhteellinen kosteus on 20–70 prosenttia. Tästä on etua sekä talvella että kesällä, koska säätilan vaihteluista aiheutuvia muutoksia voidaan kontrolloida. 

 

Laitteistoa, puhdistusta ja maalien hävitystä koskevat vaatimukset

Yksi merkittävimmistä maalien eroista on, että liuoteohenteiset tuotteet ovat erittäin helposti syttyviä. Tämä vuoksi tehtävään koulutetun henkilöstön on hoidettava liuoteohenteisten tuotteiden kuljetus, säilytys ja hävitys. ADR-ajoluvan mukaan näitä tuotteita ei voida kuljettaa missä tahansa kuorma-autossa. Liuotinohenteisia maaleja käytettäessä vaaditaan myös räjähdyssuojattua maalauslaitteistoa. Syttyvän maalin vakuutus voi myös olla kalliimpi joissain maissa. 

Kun käytetään vesiohenteisia maaleja, ei tarvita helposti syttyvien materiaalien käsittelyä koskevaa vakuutusta tai räjähdyssuojattua laitteistoa. Niiden luokittelussa on suuri ero liuoteohenteisiin tuotteisiin verrattuna. ADR:ssä ei säädellä vesiohenteisten tuotteiden kuljetusta, koska ne eivät ole syttyviä. 

Molemmat maalit vaativat kuivuttuaan tietyn tyyppiset puhdistusaineet. Yksi vesiohenteisten maalien pääasiallisista eduista on, että maalin ollessa vielä märkää, sen voi puhdistaa vedellä. 

Vesiohenteiset vs. liuoteohenteiset teollisuusmaalit metallipinnoille

  Liuoteohenteiset Vesiohenteiset

VOC-pitoisuudet

Korkea VOC-pitoisuus

Alhainen VOC-pitoisuus

Terveys ja turvallisuus

Maalisumun ja höyryjen hengittäminen vaarallista levitys- ja kuivumisprosessien aikana. 

Vaarallista joutuessaan iholle.

Maalisumun hengittäminen vaarallista levitysprosessin aikana, ei terveys- tai turvallisuusriskejä kuivumisprosessin aikana.

Vaarallista joutuessaan iholle.

Varastointiaika

Noin kaksi vuotta

Noin yksi vuosi (voidaan pidentää lisäämällä kemikaaleja koostumukseen)

Korroosionesto ja säänkestävyys

Riippuu tuotteesta

Riippuu tuotteesta

Levitysolosuhteet

Sietää pinnan epäpuhtauksia (esim. lika- ja rasvajäämät)

Yksi levityskerta saattaa riittää

Suurempi toleranssi lämpötila- ja ilmankosteusolosuhteille

Vaatii puhtaan ympäristön ja pinnan

Saattaa vaatia useamman levityskerroksen

Herkkä lämpötila- ja ilmankosteusolosuhteille

Laitteistoa, puhdistusta ja hävitystä koskevat vaatimukset

Herkästi syttyvä, vaatii räjähdyssuojatun maalauslaitteiston ja mahdollisia lisävakuutuksia

Koulutetun henkilöstön on tehtävä kuljetus, säilytys ja hävitys

Sekä kuivuneen että märän maalin puhdistus laitteistosta ja työympäristöstä vaatii puhdistusaineita 

Ei syttyvä, ei vaadi erityislaitteistoa tai lisävakuutuksia

Koulutetun henkilöstön on tehtävä kuljetus, säilytys ja hävitys

Kuivuneen maalin puhdistus laitteistosta ja työympäristöstä vaatii puhdistusaineen (vesiohenteisella maalilla maalatessa saattaa olla tarvetta puhdistaa laitteisto aika-ajoin sopivalla liuottimella).

 

Lopuksi

Vesiohenteiset maalit eivät välttämättä ole oikea ratkaisu kaikkiin käyttökohteisiin. Niihin siirtyminen saattaa olla kuitenkin oikea vaihtoehto, jos esimerkiksi pitkän aikavälin tavoite on minimoida yrityksen toimintojen haitallisia vaikutuksia ympäristöön. Tulevaisuudessa säädökset tulevat yhä tiukemmiksi, joten valmistautuminen kiristyvään lainsäädäntöön ja jopa liuoteohenteisten ratkaisujen käytön kieltämiseen on kannattavaa. 

Tehdäksesi oikean valinnan, harkitse huolellisesti tavoitteesi metallipinnoitteiden suhteen ja opi ymmärtämään, miten vesiohenteiset ja liuoteohenteiset ratkaisut eroavat toisistaan. Jos haluat yksityiskohtaisempia neuvoja tai suosituksia, ota meihin yhteyttä. Autamme aina mielellämme sinua löytämään yksilöllisiin tarpeisiisi parhaiten sopivat maalausmenetelmät.

Ajankohtaista tietoa, ideoita ja tuoteuutuuksia. Pysy ajantasalla ja tilaa uutiskirjeemme, joka ilmestyyy neljä kertaa vuodessa.
Tilaa uutiskirje teollisuuteen
on lisätty muistilistalle.
on poistettu muistilistalta.
fi